Regulamin świadczenia usług dzierżawy Stronosklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy oraz świadczenia usług z zakresu wykonania, dzierżawy i obsługi Stronosklepu, na które strony zawarły stosowną Umowę dzierżawy Stronosklepu (zwaną dalej „Umową”).
 2. Podmiotem świadczącym usługę jest Headway Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130719, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), NIP: 8942611446, REGON: 932182436 (zwana dalej „Headway”).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Headway: komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet i obsługujące powszechnie stosowane przeglądarki internetowe oraz oprogramowanie Adobe do przeglądania plików pdf.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest bezwarunkowa akceptacja niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie pod adresem regulamin.stronosklep.pl.
 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

§ 2. Definicje

 1. Ankieta – kwestionariusz wypełniany przez Kontrahenta w celu przekazania Headway niezbędnych do stworzenia Stronosklepu informacji o prowadzonej przez Kontrahenta działalności i ofercie, zawierający Kartę produktu, czyli spis cech i atrybutów produktu oferowanego w sklepie.
 2. Dane dostępowe – dane służące do logowania się do panelu administracyjnego Stronosklepu w systemie zarządzania treścią (CMS), które Kontrahent otrzymuje od Headway celem samodzielnego zarządzania na warunkach i zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
 3. Domena – adres strony internetowej (Stronosklepu) udostępniony Kontrahentowi przez Headway w oparciu o postanowienia Umowy.
 4. Headway – Headway Sp. z o. o., podmiot wykonujący na zlecenie Kontrahentów Stronosklepy i wydzierżawiający je na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i Umowie lub świadczący inne usługi z zakresu marketingu internetowego.
 5. Hosting – miejsce na serwerze dla Stronosklepu lub innych plików Kontrahenta, udostępnione przez Headway, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
 6. Kontrahent – przedsiębiorca korzystający z usług oferowanych przez Headway, będący Stroną Umowy, działający na terenie Polski lub innego kraju Unii Europejskiej.
 7. Materiały - wszelkie niezbędne informacje (tj. teksty, zdjęcia, skany referencji, cenniki usług, karty produktów i tym podobne) przekazane przez Kontrahenta, które mają zostać umieszczone przez Headway w Stronosklepie.
 8. Naruszenie zasobów systemowych - działania mogące prowadzić do ominięcia zabezpieczeń lub limitów w systemach i serwerach Headway (na przykład wykorzystywanie exploitów, luk w systemach itd.) i pozwalające na dostęp do innych danych na serwerach (katalogów, baz danych itd.), do których Kontrahent nie ma uprawnień, lub niezgodne z prawem lub uprawnieniami prowadzenie do przeciążania serwera lub też inne działania prowadzące do uszkodzenia lub zainfekowania danych Headway.
 9. Opiekun klienta – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu Headway czynności niezbędnych do realizacji Umowy, w tym do kontaktu z Kontrahentem.
 10. Osoba kontaktowa – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu Kontrahenta czynności niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności:
  • uczestniczenia w procesie tworzenia Stronosklepu,,
  • akceptowania wykonanego przez Headway Stronosklepu,
  • zgłaszania zmian i poprawek w Stronosklepie,
  • otrzymywania faktur.
 11. Sesja – wartość odczytywana ze statystyk Google Analytics z zakładki Pozyskiwanie / Kanały / Organic Search z kolumny Sesje.
 12. Skrzynka pocztowa – elektroniczna skrzynka pocztowa, udostępniana Kontrahentom przez Headway, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
 13. Stronosklep – serwis WWW, tj. zbiór plików, oprogramowania, treści i grafiki składających się na spójną prezentację Kontrahenta, wyposażony w funkcję sklepu internetowego i umożliwiający handel w Internecie.
 14. Strony – strony Umowy.
 15. Wizyta – wartość odczytywana ze statystyk Piwik z zakładki Oglądający -> Przegląd z kolumny Wizyty. 

§ 3. Prawa i obowiązki Stron

 1. Headway zaprojektuje, wykona i przekaże Kontrahentowi w dzierżawę Stronosklep.
 2. W ramach przygotowania Stronosklepu Headway wykona:
  • Opracowanie specyfikacji:
   • ustalenie szczegółów projektu na podstawie Ankiety do Stronosklepu opublikowanej na stronie www.stronosklep.pl,
   • konfigurację Stronosklepu (w tym niezbędnych wtyczek),
   • wprowadzenie do 5 kategorii produktów i do 5 produktów testowych, wraz z zdefiniowaniem ich atrybutów i cech, na podstawie Ankiety oraz Karty produktów przekazanych przez Kontrahenta,
   • zdefiniowanie layoutu,
   • napisanie i wprowadzenie tekstów stron informacyjnych o firmie i ofercie,
  • Przygotowanie indywidualnego projektu graficznego Stronosklepu, opracowanego na podstawie Ankiety:
   • przygotowanie kreacji graficznych strony głównej i strony produktowej,
   • przygotowanie listy produktów, ekranu rejestracji i logowania oraz koszyka.
  • Przygotowanie oprogramowania projektu graficznego Stronosklepu:
   • oprogramowanie projektu strony głównej oraz podstron,
   • testowanie mechanizmu zakupowego w popularnych przeglądarkach internetowych,
   • testowanie poprawności wyświetlania Stronosklepu w popularnych przeglądarkach internetowych.
  • Wdrożenie:
   • konfigurację Domeny Headway, o ile Kontrahent korzysta z usługi dzierżawy Domeny w rozumieniu Umowy,
   • utworzenie dostępów do Stronosklepu,
   • konfiguracja Skrzynki pocztowej w Domenie lub domenie Stronosklepu, za którą odpowiada Kontrahent.
 3. Headway, wraz z przekazaniem Stronosklepu składającego się z elementów, o których mowa w ust. 2, udostępni Kontrahentowi Dane dostępowe oraz instrukcję obsługi, co stanowić będzie przekazanie Stronosklepu w rozumieniu przedmiotowej Umowy.
 4. Headway prowadzić będzie w trakcie obowiązywania Umowy Hosting Stronosklepu w zakresie pakietu:
  • Przestrzeń dyskowa na serwerze – 10 GB
  • Limit transferu miesięcznie – 100 GB
  • Limit liczby użytkowników (Sesji lub Wizyt) miesięcznie – 25 000, ale nie więcej niż 5 000 dziennie
  • Limit aktywnych produktów – 1-200 lub 201-3000, lub 3000-5000, zależnie od wybranego abonamentu.
 5. 5. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta limitu produktów w ramach przysługującego mu abonamentu w danym okresie rozliczeniowym:
  • Headway będzie uprawniony do naliczania wyższej kwoty abonament od kolejnego okresu rozliczeniowego,
  • Headway nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Stronosklepu po przekroczeniu limitu 5000 produktów, a nieprawidłowe działanie Stronosklepu nie może być przyczyną dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.
 6. Headway zobowiązuje się do wykonywania świadczeń określonych Regulaminem i Umową z należytą starannością.
 7. Kontrahent zobowiązany jest współpracować z Headway przy wykonaniu Stronosklepu, w szczególności poprzez udzielanie Headway niezbędnych informacji, w tym w szczególności poprzez wypełnienie oraz doręczenie Headway Ankiety i Materiałów, na zasadach określonych w § 5.
 8. Kontrahent dokona zapłaty wynagrodzenia za Hosting i Domenę oraz zobowiązuje się płacić Headway czynsz za dzierżawę Stronosklepu na zasadach i w wysokości określonych w Regulaminie oraz Umowie.
 9. W przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek z należności przysługujących Headway na mocy postanowień Umowy lub Regulaminu, przekraczającego 30 dni bądź naruszenia postanowienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. d) i e), Headway przysługuje prawo zablokowania sprzedaży w Stronosklepie i zmiany Danych dostępowych Kontrahenta do Stronosklepu, o których mowa w ust. 3, do czasu uregulowania zaległych należności bądź zaprzestania naruszeń. Kontrahentowi nie będą przysługiwać z powyższego tytułu żadne roszczenia względem Headway. Headway zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 10. Kontrahent ma prawo do zmiany Osoby kontaktowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu Headway o tym fakcie. Przekazanie ww. informacji może nastąpić drogą elektroniczną. Zmiana Osoby kontaktowej nie stanowi zmiany Umowy.
 11. Kontrahent zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, w szczególności nad Danymi dostępowymi.
 12. Kontrahent zobowiązuje się do niepodejmowania prób Naruszenia zasobów systemowych Headway, do których Kontrahent nie ma uprawnień.
 13. Kontrahent zobowiązuje się do niewykorzystywania Stronosklepu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub mogącej stanowić naruszenie prawa oraz do niewykorzystywania usług świadczonych przez Headway do łamania prawa bądź postępowania nieetycznego, a w szczególności do naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet.
 14. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Stronosklepie materiałów i treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obscenicznych, drastycznych, w tym w szczególności zdjęć i treści erotycznych oraz pornograficznych, dyskryminujących, naruszających cudzą prywatność, zawierających treści rasistowskie, faszystowskie lub obrażające uczucia religijne.
 15. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Stronosklepie treści naruszających prawa osób trzecich lub mogących stanowić podstawę roszczeń osób trzecich z tego tytułu, w tym w szczególności treści mogących naruszać prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631).

§ 4. Oświadczenia i odpowiedzialność Stron

 1. Kontrahent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Headway pozostaje pełnoprawnym abonentem Domeny określonej w § 1 ust. 1 Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wyłącznie uprawnionym do Stronosklepu i opracowanych przez Headway treści, zdjęć itp. zamieszczonych w Stronosklepie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Strony zgodnie oświadczają, że:
  • Kontrahent, z chwilą przekazania mu przez Headway Stronosklepu wraz z Danymi dostępowymi, pozostawać będzie pełnoprawnym właścicielem opracowanych i wprowadzonych przez siebie do Stronosklepu treści oraz oprogramowania i ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z prowadzenia Stronosklepu, w tym w szczególności za naruszenia obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 11-15.
  • Headway nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane przez Kontrahenta do zamieszczenia w Stronosklepie w celu indywidualizacji Kontrahenta oraz przygotowania informacji, o których mowa w § 3 ust. 2, jak również za jakiekolwiek treści zamieszczone przez Kontrahenta w Stronosklepie, w tym w szczególności treści, o których mowa w § 3 ust. 14 i 15,
  • Headway nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Stronosklepu, poza zakresem, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przez Kontrahenta w wyniku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej za pośrednictwem Stronosklepu, a także za zobowiązania Kontrahenta zaciągnięte w związku z prowadzeniem ww. działalności,
  • Headway nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Stronosklepu w przypadku niefunkcjonowania domeny, jeśli Kontrahent nie jest abonentem Domeny (np. brak przedłużenia domeny przez Kontrahenta, błędna konfiguracja przez Kontrahenta),
  • administratorem danych osobowych użytkowników Stronosklepu w przypadku ich pozyskiwania i gromadzenia będzie Kontrahent, który zobowiązuje się do przestrzegania w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 26 czerwca 2014 roku, Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). W razie wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że Regulamin i Umowa nie stanowią powierzenia Headway przetwarzania danych osobowych użytkowników Stronosklepu, w rozumieniu art. 31 ww. ustawy.
 3. Strony zgodnie oświadczają, że Headway nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki w działaniu Stronosklepu spowodowane czynnikami niezależnymi od Headway, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania Stronosklepu przez Kontrahenta;
  • siły wyższej, przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.;
  • działania czynników niezależnych od Headway bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., na które Headway nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec;
  • posłużenia się Danymi dostępowymi, o których mowa w § 3 ust. 3, przez podmioty trzecie wskutek niedochowania przez Kontrahenta obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 11 bądź też innego nieautoryzowanego ich ujawnienia przez Kontrahenta.

§ 5. Opracowanie i zmiana treści Stronosklepu

 1. Headway wykona na rzecz Kontrahenta Stronosklep w oparciu o prawidłowo wypełnioną i doręczoną przez Kontrahenta Ankietę oraz Materiały. Termin wykonania przez Headway Stronosklepu uzależniony jest od ilości, jakości i tematyki Materiałów przeznaczonych do wykorzystania w Stronosklepie i wynosi od 14 do 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Headway od Kontrahenta kompletnej wypełnionej Ankiety oraz Materiałów, jak również opłacenia przez Kontrahenta pierwszej faktury, o której mowa w § 6 ust. 1. W przypadku zwrócenia się przez Headway do Kontrahenta o udzielenie informacji uzupełniających, o jakich mowa w ust. 3, termin ten liczony jest od momentu uzyskania kompletnych informacji uzupełniających. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta któregokolwiek z ustalonych w Regulaminie terminów dostarczenia Ankiety, Materiałów i informacji uzupełniających wskazanych w ust. 3 (tj. terminów określonych w ust. 2 i 3), jak również nieopłacenia w terminie pierwszej wynikającej z Umowy faktury, o której mowa w § 6 ust. 1, termin wykonania Stronosklepu ulega odpowiedniemu przedłużeniu o liczbę dni równą okresowi zaistniałego przekroczenia, bez względu na to, czy przekroczenie ww. terminów jest następstwem okoliczności, za które Kontrahent ponosi odpowiedzialność.
 2. Kontrahent doręczy Headway wypełnioną Ankietę i Materiały w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Materiały powinny zostać dostarczone w formie pozwalającej na umieszczenie ich w Stronosklepie za pomocą poczty elektronicznej na adres Opiekuna klienta lub kontakt@headway.pl, na nośnikach elektronicznych lub w oryginale na adres siedziby Headway lub inny ustalony przez Strony sposób. Headway ma prawo odmówić umieszczenia dostarczonych przez Kontrahenta Materiałów w przypadku, gdy stać temu na przeszkodzie będą warunki techniczne lub w sposób oczywisty naruszać one będą obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności naruszać będą prawa osób trzecich bądź będą to Materiały, o których mowa w § 3 ust. 14 i 15.
 3. W terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia przez Kontrahenta wypełnionej Ankiety Headway ma prawo zwrócić się do Kontrahenta o przedstawienie informacji uzupełniających (np. dodatkowych informacji, uściślenia lub wyjaśnienia informacji zawartych w Ankiecie) oraz o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, o ile informacje te okażą się potrzebne do wykonania Stronosklepu lub do zamieszczenia w Stronosklepie danych indywidualizujących Kontrahenta. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest udzielić Headway wymaganych informacji uzupełniających w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez Headway o udzielenie informacji uzupełniających. Przekazanie w/w informacji może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Niedoręczenie przez Kontrahenta Materiałów lub Ankiety w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wyłącza obowiązku dokonania przez Kontrahenta płatności, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.
 5. Headway, przy zachowaniu terminów, o których mowa w ust. 1 oraz w oparciu o prawidłowo wypełnioną Ankietę, Materiały oraz informacje uzupełniające przekazane przez Kontrahenta, opracuje i przedstawi do akceptacji Kontrahentowi projekt wyglądu strony głównej i jednej podstrony Stronosklepu. Jeśli Kontrahent w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu projektu Stronosklepu nie wniesie uwag i propozycji do projektu, to uznaje się, że zaakceptował go w wersji przedstawionej przez Headway. Wszelkie zmiany w projekcie po jego akceptacji będą wyceniane indywidualnie, z uwzględnieniem ust. 6.
 6. W ciągu 14 dni od przekazania przez Headway informacji o przygotowaniu Stronosklepu, Kontrahentowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia poprawek w ramach przygotowanego Stronosklepu, które Headway wprowadzi nieodpłatnie w ciągu 10 dni roboczych.
 7. Za wszelkie zmiany wprowadzane na żądanie Kontrahenta, za wyjątkiem zmian dokonywanych na podstawie ust. 6, Headway przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od zakresu prac i terminu ich wykonania. Opłaty za proste poprawki edycyjne lub tekstowe, lub graficzne itp. zrealizowane w terminie 14 dni roboczych są naliczane według stawki „Standard” podanej w Umowie. Opłaty za proste poprawki edycyjne lub tekstowe, lub graficzne itp. zrealizowane na życzenie Kontrahenta w terminie 2 dni roboczych są naliczane według stawki „Ekspres” podanej w Umowie.
 8. Za wszelkie zaawansowane poprawki wprowadzane na żądanie Kontrahenta, tj. inne niż opisane w ust. 6, Headway przysługuje indywidualnie ustalane pomiędzy Stronami wynagrodzenie uzależnione od zakresu prac i terminu ich wykonania.
 9. Kontrahent zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru lub zgłoszenia zastrzeżeń co do wprowadzonych zmian w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o ich wykonaniu przez Headway.

§ 6. Wynagrodzenie

 1. Czynsz za Hosting i korzystanie z Domeny, w sytuacji gdy Kontrahent korzysta z usługi dzierżawy Domeny, w wysokości określonej w Umowie, płatny jest z góry za pierwszy rok w ciągu 7 dni od podpisania Umowy na podstawie wystawionej faktury VAT, a następnie przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy na kolejny rok na podstawie wystawionej faktury VAT. Opłacenie faktury jest warunkiem koniecznym do realizacji zapisów Umowy ze strony Headway.
 2. Przy zawieraniu Umowy oraz w każdym kolejnym roku jej trwania Kontrahent może wybrać dwie formy płatności czynszu z tytułu dzierżawy Stronosklepu, o którym mowa w Umowie:
  • Miesięczne raty - czynsz płatny jest z góry za pierwszy miesiąc w ciągu 14 dni od podpisania Umowy proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Umowy w danym miesiącu kalendarzowym, a następnie z góry do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Headway,
  • Opłata roczna - płatna jest z góry w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Headway. W przypadku opłaty rocznej Headway może przyznać Kontrahentowi rabat w wysokości ustalanej między Stronami.
 3. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Headway.
 4. Czynsz wskazany w ust. 1 i 2 jest stały w całym okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
 5. Headway przysługuje uprawnienie do dokonywania raz do roku waloryzacji czynszu wskazanego w ust. 1 i 2 w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Headway przysługuje uprawnienie do uwzględnienia w ramach ustalania wysokości czynszu obowiązującego w kolejnym roku kalendarzowym trwania Umowy wskaźników waloryzacji czynszu za lata poprzednie liczone od momentu podpisania Umowy, w których waloryzacja na zasadach opisanych w zdaniu poprzedzającym nie została dokonana.
 6. Nie wyłączając uprawnienia Headway, o którym mowa w § 3 ust. 9, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w zapłacie którejkolwiek z należności wynikającej z Regulaminu i przedmiotowej Umowy przekraczającego 60 dni, Headway ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami monitoringu w następujących wysokościach:
  • za wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym – kwota 10 zł,
  • za przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym – kwota 20 zł.
 7. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek należności wynikającej z Regulaminu i przedmiotowej Umowy, Headway przysługiwać będzie naliczenie odsetek ustawowych zgodnie z art. 5, 6, 7, 8 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013r. poz. 403).

§ 7. Rozwiązanie Umowy

 1. Headway może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Kontrahent:
  • opóźnia się z zapłatą czynszu z tytułu dzierżawy Stronosklepu za co najmniej trzy okresy płatności w przypadku czynszu opłacanego w trybie miesięcznym lub opóźnia się o trzy miesiące z zapłatą czynszu z tytułu dzierżawy Stronosklepu opłacanego za rok z góry,
  • opóźnia się co najmniej trzy miesiące z zapłatą za Hosting w przypadku czynszu opłacanego za rok z góry,
  • opóźnia się co najmniej trzy miesiące z zapłatą za korzystanie z Domeny w przypadku czynszu opłacanego za rok z góry, w sytuacji gdy Kontrahent korzysta z usługi dzierżawy Domeny,
  • wykorzystuje Stronosklep do celów sprzecznych z prawem,
  • narusza zapisy § 3 ust. 11 - 15,
  • nie dostarczy Ankiety, Materiałów lub informacji uzupełniających w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zdarzeń uzasadniających ich dostarczenie.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Headway na podstawie ust. 1, przed upływem 24 miesięcy od jej podpisania, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Headway kwoty 1 500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych netto tytułem zwrotu kosztów stworzenia Stronosklepu. Uiszczone przez Kontrahenta należności do chwili rozwiązania Umowy nie podlegają zwrotowi.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie oświadczenia i informacje Kontrahenta należy przesyłać na adres Headway lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@headway.pl. Ich doręczenie musi zostać potwierdzone pocztą elektroniczną przez Headway.
 2. Headway będzie informować Kontrahenta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty Headway wedle swego uznania pocztą elektroniczną / SMS / faksem / telefonicznie / pisemnie, przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Kontrahenta w części wstępnej Umowy.
 3. Headway ma prawo zmieniać postanowienia niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza takich, jak zmiana przepisów prawnych, rezygnacja z niektórych usług, wprowadzenie nowych usług, zmiana sposobu świadczenia usług lub poszerzenie ich zakresu. O wszelkich zmianach będzie powiadamiał Kontrahenta pocztą elektroniczną wysyłaną na adres mailowy wskazany w Umowie, najpóźniej na 14 dni przez wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 4. Zmiany postanowień w Regulaminie wchodzą w życie w stosunku do Kontrahenta po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Headway oświadczenia o zmianie Regulaminu, pod warunkiem, że nie złoży on wypowiedzenia w trybie i terminie określonym w ust. 5.
 5. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu Kontrahent ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Headway oświadczenia o zmianie Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wysłane na adres Headway podany w części wstępnej Umowy.
 6. Kontrahent ma prawo zgłoszenia reklamacji w razie nieprawidłowości w działaniu Stronosklepu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 pkt b-d oraz ust. 3. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dane Kontrahenta oraz stwierdzoną nieprawidłowość. Wszelkie reklamacje składane przez Kontrahenta są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich doręczenia Headway.
 7. Wszystkie faktury VAT, o których mowa w Umowie i Regulaminie, będą przesyłane (w tym udostępniane) Kontrahentowi przez Headway w formie elektronicznej, w wybranym przez Headway formacie elektronicznym, na co Kontrahent wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (zwaną dalej „Akceptacją”). Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentowania Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy lub na adres Osoby kontaktowej wskazanej przez Kontrahenta w Umowie w przypadku, gdy nie jest to ta sama osoba. Kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji Headway traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o cofnięciu Akceptacji i po upływie tego terminu Headway będzie przesyłał Kontrahentowi faktury VAT listownie na adres Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy za dodatkową opłatą 10 zł netto doliczaną każdorazowo do faktury. Złożenie oświadczenia o cofnięciu Akceptacji nie stanowi zmiany Umowy i powinno zostać dokonane przez Kontrahenta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@headway.pl.
 8. W przypadku zmiany danych Kontrahenta spowodowanych przez niego, wymagających wprowadzenia zmian w Umowie, Headway ma prawo obciążyć Kontrahenta opłatą administracyjną wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto za przygotowanie i wysyłkę aneksu. Opłata zostanie doliczona do kolejnej faktury.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2016 roku.