Regulamin świadczenia usługi pozycjonowania Sklepu internetowego lub Stronosklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy oraz świadczenia usług z zakresu Pozycjonowania Serwisu WWW, na które strony zawarły stosowną umowę o pozycjonowanie Sklepu internetowego lub Stronosklepu (zwaną dalej „Umową”).
 2. Podmiotem świadczącym usługę jest Headway Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130719, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), NIP: 8942611446, REGON: 932182436 (zwana dalej „Headway”).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Headway: komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet i obsługujące powszechnie stosowane przeglądarki internetowe oraz oprogramowanie Adobe do przeglądania plików pdf.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest bezwarunkowa akceptacja niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie pod adresem regulamin.stronosklep.pl.
 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

§ 2. Definicje

 1. Google Analytics – bezpłatnie udostępniane przez firmę Google statystyki stron internetowych.
 2. Headway – Headway Sp. z o. o., podmiot wykonujący na zlecenie Kontrahentów Serwisy WWW i wydzierżawiający je na zasadach i warunkach określonych w odrębnym regulaminie i umowie lub świadczący inne usługi z zakresu marketingu internetowego.
 3. Kontrahent – przedsiębiorca korzystający z usług oferowanych przez Headway, będący Stroną Umowy, działający na terenie Polski lub innego kraju Unii Europejskiej.
 4. Osoba kontaktowa – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu Kontrahenta czynności niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności:
  • uczestniczenia w procesie świadczenia usług polegających na Pozycjonowaniu Serwisu WWW,
  • zgłaszania uwag w zakresie prawidłowości świadczenia usług polegających na Pozycjonowaniu Serwisu WWW,
  • otrzymywania faktur.
 5. Poziom startowy – poziom Ruchu organicznego Serwisu WWW, określony na dzień podpisania Umowy.
 6. Pozycjonowanie – czynności podejmowane przez Headway w celu osiągnięcia przez Serwis WWW jak największej liczby Sesji pochodzących z wyszukiwarki internetowej Google.pl.
 7. Ruch organiczny – liczba Sesji Serwisu WWW z wyszukiwarki Google.pl.
 8. Serwis WWW – ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o Serwisie WWW to należy przez to rozumieć Sklep internetowy lub Stronosklep.
 9. Sesja – wartość odczytywana ze statystyk Google Analytics z zakładki Pozyskiwanie / Kanały / Organic Search z kolumny Sesje.
 10. Sklep internetowy lub Stronosklep – serwis WWW, tj. zbiór plików, oprogramowania, treści i grafiki składających się na spójną prezentację Kontrahenta, wyposażony w funkcję sklepu internetowego i umożliwiający handel w Internecie.
 11. Strony – strony Umowy.
 12. Wytyczne webmasterskie Google – zasady tworzenia i optymalizowania stron internetowych firmy Google.

§ 3. Zasady Pozycjonowania

 1. Headway zobowiązuje się do Pozycjonowania Serwisu WWW będącego przedmiotem dzierżawawy na podstawie umowy dzierżawy Stronosklepu lub Sklepu internetowego łączącej Headway i Kontrahenta.
 2. Przy podpisaniu Umowy Strony ustalają następujące wartości: Poziom startowy oraz stawkę za jedną Sesję w Ruchu organicznym po przekroczeniu Poziomu startowego i są to wartości wiążące w okresie obowiązywania Umowy.

§ 4. Prawa i obowiązki Stron

 1. Kontrahent zobowiązuje się nie podejmować we własnym zakresie żadnych działań mających na celu pozycjonowanie Serwisu WWW w wyszukiwarkach internetowych, w szczególności tworzenia linków do serwisu, a także modyfikowania Serwisu WWW w sposób sprzeczny z wytycznymi webmasterskimi Google.
 2. Kontrahent jest zobowiązany do utrzymywania i terminowego opłacania Pozycjonowanego Serwisu WWW w całym okresie obowiązywania Umowy.
 3. Headway zachowuje prawo do ingerencji w treść Serwisu WWW (treść i strukturę kodu HTML) w zakresie potrzebnym do zapewnienia Pozycjonowania Serwisu WWW w wyszukiwarkach internetowych, w tym ma prawo do umieszczania w Serwisie WWW wszelkich informacji, linków niezbędnych do promowania Serwisu WWW w wyszukiwarkach internetowych.
 4. W przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek z należności przysługujących Headway na mocy postanowień Umowy lub Regulaminu, przekraczającego 14 dni, Headway przysługuje prawo do zaprzestania czynności Pozycjonowania Serwisu WWW do czasu uregulowania zaległych należności, niezależnie od uprawnień przysługujących Headway na podstawie § 5 ust. 8 i 9 oraz § 6 ust. 2 lit. a) Regulaminu. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Kontrahent opóźnia się z zapłatą czynszu z tytułu dzierżawy Pozycjonowanego Serwisu WWW.
 5. Kontrahent zobowiązuje się do udostępnienia Headway, w całym okresie obowiązywania Umowy, dostępu do statystyk Google Analytics zintegrowanych z Serwisem WWW, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy.
 6. Strony zgodnie oświadczają, że Headway nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług Pozycjonowania Serwisu WWW spowodowanych czynnikami niezależnymi od Headway, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania Serwisu WWW przez Kontrahenta;
  • siły wyższej, przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.;
  • działania czynników niezależnych od Headway bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., na które Headway nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec.

§ 5. Wynagrodzenie

 1. Kontrahent zobowiązuje się płacić Headway wynagrodzenie miesięczne z tytułu Pozycjonowania Serwisu WWW, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie, z uwzględnieniem ust. 2.
 2. Headway przysługuje dodatkowe, uzależnione od efektu, wynagrodzenie miesięczne z tytułu Pozycjonowania Serwisu WWW ustalane na podstawie wzrostu w Ruchu organicznym Serwisu WWW w danym miesiącu, z wykorzystaniem danych, o których mowa w § 5 Umowy, według następującego wzoru:

  (Ruch organiczny – Poziom startowy) * stawka za jedną Sesję

 3. Poziom startowy został wpisany w Umowie na podstawie danych ze statystyk Google Analytics z zakładki Pozyskiwanie / Kanały / Organic Search z kolumny Sesje.
 4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy.
 5. Poziom Ruchu organicznego odczytywany jest ze statystyk Google Analytics z zakładki Pozyskiwanie / Kanały / Organic Search z kolumny Sesje po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.
 6. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 ustalana jest po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w sposób określony w ust. 2. Dodatkowe wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Headway po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Kontrahenta, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 7. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy lub Regulaminu Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Headway.
 8. W przypadku opóźnienia Kontrahenta w zapłacie którejkolwiek z należności wynikającej z Umowy lub Regulaminu, przekraczającego 60 dni, Headway ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami monitoringu w następujących wysokościach:
  • za wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym – kwota 10 zł,
  • za przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym – kwota 20 zł, nie wyłączając uprawnienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz ust. 10.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 9, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek należności wynikającej z Umowy lub Regulaminu, Headway przysługiwać będzie naliczenie odsetek ustawowych zgodnie z art. 5, 6, 7, 8 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013r. poz. 403).

§ 6. Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze Stron Umowy może rozwiązać Umowę po upływie 12 miesięcy od daty jej podpisania, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Headway może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
  • Kontrahent opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w § 5. ust. 1 i 2 za trzy okresy płatności,
  • Kontrahent przerwie lub znacznie utrudni Headway dostęp do statystyk Google Analytics,
  • w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1,
  • Kontrahent opóźnia się z zapłatą czynszu z tytuły dzierżawy Pozycjonowanego Serwisu WWW,
  • Headway rozwiąże umowę dzierżawy Pozycjonowanego Serwisu WWW przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
  • Kontrahent uniemożliwia lub znacznie utrudnia Headway dostęp do treści Serwisu WWW, naruszając w ten sposób § 4 ust. 3.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Headway na podstawie ust. 2 przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Headway zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za cały okres pozostały do końca obowiązywania Umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym Kontrahent zobowiązuje się zapłacić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Headway faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Należności uiszczone przez Kontrahenta do czasu rozwiązania Umowy nie podlegają zwrotowi.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie oświadczenia i informacje Kontrahenta należy przesyłać na adres Headway lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@headway.pl. Ich doręczenie musi zostać potwierdzone pocztą elektroniczną przez Headway.
 2. Headway będzie informować Kontrahenta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty Headway wedle swego uznania pocztą elektroniczną / SMS / faksem / telefonicznie / pisemnie, przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Kontrahenta w części wstępnej Umowy.
 3. Headway ma prawo zmieniać postanowienia niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza takich, jak zmiana przepisów prawnych, rezygnacja z niektórych usług, wprowadzenie nowych usług, zmiana sposobu świadczenia usług lub poszerzenie ich zakresu. O wszelkich zmianach będzie powiadamiał Kontrahenta pocztą elektroniczną wysyłaną na adres mailowy wskazany w Umowie, najpóźniej na 14 dni przez wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 4. Zmiany postanowień w Regulaminie wchodzą w życie w stosunku do Kontrahenta po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Headway oświadczenia o zmianie Regulaminu, pod warunkiem, że nie złoży on wypowiedzenia w trybie i terminie określonym w ust. 5.
 5. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu Kontrahent ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Headway oświadczenia o zmianie Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wysłane na adres Headway podany w części wstępnej Umowy.
 6. Kontrahent ma prawo zgłoszenia reklamacji w razie nieprawidłowości w świadczeniu usług Pozycjonowania Serwisu WWW, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dane Kontrahenta oraz stwierdzoną nieprawidłowość. Wszelkie reklamacje składane przez Kontrahenta są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich doręczenia Headway.
 7. Wszystkie faktury VAT, o których mowa w Umowie i Regulaminie, będą przesyłane (w tym udostępniane) Kontrahentowi przez Headway w formie elektronicznej, w wybranym przez Headway formacie elektronicznym, na co Kontrahent wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (zwaną dalej „Akceptacją”). Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentowania Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy lub na adres Osoby kontaktowej wskazanej przez Kontrahenta w Umowie w przypadku, gdy nie jest to ta sama osoba. Kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji Headway traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o cofnięciu Akceptacji i po upływie tego terminu Headway będzie przesyłał Kontrahentowi faktury VAT listownie na adres Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy za dodatkową opłatą 10 zł netto doliczaną każdorazowo do faktury. Złożenie oświadczenia o cofnięciu Akceptacji nie stanowi zmiany Umowy i powinno zostać dokonane przez Kontrahenta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@headway.pl.
 8. W przypadku zmiany danych Kontrahenta spowodowanych przez niego, wymagających wprowadzenia zmian w Umowie, Headway ma prawo obciążyć Kontrahenta opłatą administracyjną wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto za przygotowanie i wysyłkę aneksu. Opłata zostanie doliczona do kolejnej faktury.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2015 roku.